Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine izrađivat će se u fazama do kraja 2019. godine.

FAZA 1

FAZA 2

FAZA 3