Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine izrađivat će se u sljedećim fazama:

FAZA 1

FAZA 2

FAZA 3